Katalog informacija

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172./03., NN 114./10., NN 25./13.) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba od tijela javne vlasti može zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Stoga je Pučko otvoreno učilište Vrbovec ustrojilo Katalog informacija Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec koji regulira ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Katalog informacija

Službenica za informiranje

Zrinka Horvat, tajnica Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec
Telefon: 01-2791-115
E-mail: zrinka.horvat@pou-vrbovec.hr, tajnistvo@pou-vrbovec.hr
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7:00 do 15:00 sati

Način predavanja Zahtjeva za pristupom informacijama

Pisanim putem:

- poštom na adresu:

Pučko otvoreno učilište Vrbovec
Zrinka Horvat, službenica za informiranje
Kolodvorska 1
10 340 Vrbovec  

- putem elektroničke pošte na adrese: zrinka.horvat@pou-vrbovec.hr, tajnistvo@pou-vrbovec.hr

- faksom na broj: 01-2791-888

 Usmenim putem:

- na Zapisnik Zrinki Horvat, službenici za informiranje Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec radnim danom od 7:00 do 15:00 sati

- putem telefona na broj 01-2791-115 Zrinki Horvat, službenici za informiranje Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec radnim danom od 7:00 do 15:00 sati

 Obrazac

 Zahtjev za pristupom informacijama