Upravno vijeće

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec ima tri člana kojima mandat traje četiri godine. Dva člana imenuje osnivač Učilišta, Grad Vrbovec, a jednog člana Stručni kolegij Učilišta koji zastupa interese zaposlenika.

Članovi Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec od 7. srpnja 2017. godine su:

1. Dubravka Rogožar

2. Hrvoje Herček

3. Marija Sedmak