Statut

Statut Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec temeljni je dokument Ustanove. Ovim Statutom Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec utvrđuje se status, naziv, sjedište, pečat, znak, djelatnost, pravni položaj, zastupanje i predstavljanje, unutarnje ustrojstvo, upravljanje i rukovođenje, program rada i planiranje razvoja, imovina, raspolaganje imovinom, sredstva za rad i financijsko poslovanje, javnost rada, poslovna tajna, zaštita i unapređenje životnoga okoliša, suradnja sa sindikatom, donošenje općih akata te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje POU Vrbovec.