Zakoni i pravilnici

Zakon o ustanovama https://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama  
Zakon o pučkim otvorenim učilištima https://www.zakon.hr/z/431/Zakon-o-pu%C4%8Dkim-otvorenim-u%C4%8Dili%C5%A1tima  
Zakon o obrazovanju odraslih  https://www.zakon.hr/z/384/Zakon-o-obrazovanju-odraslih
Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih https://www.asoo.hr/UserDocsImages/Dokumenti/1%20%20Pravilnik%20o%20javnim%20ispravama%20u%20obrazovanju%20odraslih.pdf 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Obrazovanje/ObrazovanjeOdraslih//Pravilnik%20o%20izmjenama%20i%20dopunama%20Pravilnika%20o%20javnim%20ispravama%20u%20obrazovanju%20odraslih%20(NN,%20broj%20612014.).pdf  
Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih https://www.asoo.hr/UserDocsImages/Dokumenti/4%20%20Pravilnik%20o%20evidencijama%20u%20obrazovanju%20odraslih.pdf
Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Obrazovanje/ObrazovanjeOdraslih//Pravilnik%20o%20sadr%C5%BEaju,%20obliku%20te%20na%C4%8Dinu%20vo%C4%91enja%20i%20%C4%8Duvanja%20andrago%C5%A1ke%20dokumentacije%20(NN,%20broj%201292008.).pdf
Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Obrazovanje/ObrazovanjeOdraslih//Pravilnik%20o%20standardima%20i%20normativima%20te%20na%C4%8Dinu%20i%20postupku%20utvr%C4%91ivanja%20ispunjenosti%20uvjeta%20u%20ustanovama%20za%20obrazovanje%20odraslih%20(NN,%20broj%201292008.).pdf
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih  https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Obrazovanje/ObrazovanjeOdraslih//Pravilnik%20o%20izmjeni%20Pravilnika%20o%20standardima%20i%20normativima%20te%20na%C4%8Dinu%20i%20postupku%20utvr%C4%91ivanja%20ispunjenosti%20uvjeta%20u%20ustanovama%20za%20obrazovanje%20odraslih%20(NN,%20broj%20522010.).pdf  
Zakon o muzejima   https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_61_1267.html , https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_10_98_1946.html      
Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja   https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_10_104_2089.html 
Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_10_104_2089.html  
Zakon o pravu na pristup informacijama https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama